Entrance Synco Sp. Z O.O. Sp. K. For Foreign Markets

SYNCO Sp. Z O. O. Sp. K. is implementing a project co-financed by the European Regional Development Fund under Priority Axis 1. Strengthening the innovation and competitiveness of the region’s economy, Measure 1.5 Development and implementation of new business models for SMEs, Sub-measure 1.5.3 Support for the internationalization of enterprises

Project title

Synco Sp. z o. o. sp. k. to foreign markets through participation in fairs

The purpose of the project

is to enter the foreign markets of the following countries: the United States, Russia, Germany, Spain, Slovakia, Italy, sign commercial contracts, export SYNCOPEX® pre-insulated pipes and increase the company’s revenues.

Project co-financing from the EU

PLN 472,220.00

 


 

Vstup Synco Sp. Z O.O. Sp. K. Pre zahraničné trhy

SYNCO SP. Z O.O. SP. K. realizuje projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci prioritnej osi 1. Posilnenie inovácie a konkurencieschopnosti ekonomiky regiónu Opatrenie 1.5 Rozvoj a implementácia nových obchodných modelov pre MSP Podopatrenie 1.5.3 Podpora procesu internacionalizácie podnikov

Názov projektu

Synco Sp. z o. o. sp. k. na zahraničné trhy prostredníctvom účasti na veľtrhoch

Cieľom projektu

je vstup na zahraničné trhy týchto krajín: USA, Rusko, Nemecko, Španielsko, Slovensko, Taliansko, podpísanie obchodných zmlúv, export predizolovaných rúr SYNCOPEX® a zvýšenie tržieb spoločnosti.

Spolufinancovanie projektu z EÚ

PLN 472,220.00